Executive Committe

Lady June Hillary

Lady June Hillary

Patron

DInesh Khadka

DInesh Khadka

President

Binod Bhaukajee

Binod Bhaukajee

Vice-President

Achyut Aryal

Achyut Aryal

Secretary

Prayash Chhetri

Prayash Chhetri

Joint-Secretary

Yugesh Sedhain

Yugesh Sedhain

Treasurer

Umita Basnet

Umita Basnet

Member

Samjhana Kandel

Samjhana Kandel

Member

Mohan Khanal

Mohan Khanal

Member

Kamal Lamgade

Kamal Lamgade

Member